REGLER OCH VILLKOR FÖR UTHYRNING

REGLER OCH VILLKOR FÖR UTHYRNING

 

 1. Person som bokar lokal på Folkan Matfors ska vara myndig.  
 2. Bokade lokaler på Folkan Matfors får endast användas för i kontraktet angiven tid och ändamål. 
 3. Av- och ombokning ska ske så tidigt som möjligt, minst 48 timmar före, annars debiteras hyreskostnaden.  
 4. Lokaler hyrs i befintligt skick. Det är kunden som ska bedöma och själv ta ansvar för att lokal eller anläggning lämpar sig för verksamheten som är tänkt. 
 5. Vid skada på lokaler eller hyresvärdens övriga egendom, ska anmälan omgående göras till verksamhetsansvarig. Om det inte är möjligt ska anmälan göras nästkommande dag. Om skadan orsakats av kunden kan ersättning komma att utkrävas.
 6. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen. 
 7. Folkan Matfors ansvarar inte för personliga tillhörigheter som försvunnit i lokalen.
 8. Hyresavtalet får inte överlåtas eller säljas till annan. 
 9. Kunden ansvarar för att införskaffa och följa nödvändiga myndighetstillstånd.
 10. Kunden är ansvarig för brandskyddet och sina gästers säkerhet. Kunden ansvarar att punkterna i bilaga 2 efterföljs.
 11. Kunden får inte hindra personal vid Folkan Matfors att under hyrestiden utföra tillsyn eller arbetsuppgifter i lokalen. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller påverka nyttjandet. 
 12. Av Folkan Matfors utställd faktura, betalas inom 30 dagar. Vid försenad inbetalning skickas betalningspåminnelse. Folkan Matfors förbehåller sig rätten till att efterdebitering kan förekomma pga. extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer, eller övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnad. 
 13. Kunden ska utse en ansvarig person som har ansvar för den avsedda verksamheten. Den ansvarige personen ska vara myndig. 
 14. Deltagare för det tilltänkta arrangemanget får vara i lokalerna endast då ansvarig person är närvarande. Ansvarig person åtar sig ansvar för att deltagarna informeras om risker som kan vara förenade med verksamheten samt att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs. 
 15. Vid varje upplåtelsetillfälle ska ansvarig person före lokalens användning besiktiga lokalen och utrustning. Person ansvarar för att material och redskap ställs tillbaka till anvisad plats efter upplåtelsens slut. 
 16. Konfetti av glitterkaraktär får ej användas i lokalerna.
 17. Inga pyrotekniska varor får nyttjas i lokalerna, detta innefattar även rökmaskiner.
 18. Matlagning på grillar, muurikka etc. får ej förekomma i/utanför Folkan Matfors.
 19. Pga. av brandrisk så får ej levande ljus användas lokalerna. Inga marschaller får användas utanför byggnaden.
 20. Kunden får tillgång till passerkort som hämtas vid Folkan Matfors innan uthyrningstillfället. Kortet ska återlämnas snarast efter det genomförda evenemanget. Ej återlämnat passerkort/nyckel eller borttappat passerkort/nyckel debiteras hyresgäst med 500 kr.
 21. Kunden ansvarar för städning av hyrd lokal samt använda biutrymmen. Ej godkänd städning efter hyrestidens slut, efterdebiteras kunden. Då lokalerna uthyres kontinuerligt finns ingen möjlighet att komma tillbaka och åtgärd detta efteråt.
 22. Det är rökförbud i lokalerna och utanför entréerna vid Folkan Matfors.  
 23. Kund är ansvarig för att ljuset släcks, all elektronik är avslagen, samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. 
 24. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtal, medför inte skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Ingen ersättningslokal garanteras. 
 25. Folkan Matfors har rätt att avboka hyrestid för arrangemang. Detta medför inte skadeståndsskyldighet för Folkan Matfors, Folkan Matfors har ingen skyldighet att ordna ersättningslokal vid avbokning. 
 26. Kunden ansvarar för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till anläggningen. Folkan Matfors har rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen. 
 27. Folkan Matfors har rätt att vägra uthyrning om det på sannolika grunder kan antas medföra allvarliga ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen.
 28. Om hyresavtal redan ingåtts, kan Folkan Matfors när som helst, av samma orsaker eller vid avtalsbrott som inte kan anses som ringa, besluta att hyresavtalet upphör med omedelbar verkan. 
 29. Folkan Matfors har rätt att vägra uthyrning om det bedrivs verksamhet som syftar till skada det demokratiska samhället (gäller även möten och liknande bokningar).
 30. Utgångspunkten för uthyrningen är att så långt som möjligt hålla nere kostnaderna för kunderna. Detta sker genom att kunden själv tar ett så stort ansvar som möjligt för både arrangemang och lokal.